Informace pro pozůstalé

Co dělat v případě úmrtí

Doma

Dopřát umírajícímu člověku strávit poslední chvíle v prostředí vlastního domova, je posledním darem jeho blízkých… Dovolte nám poskytnout Vám alespoň tento stručný návod jak v případě úmrtí blízké osoby v domácím prostředí postupovat.

V případě úmrtí blízkého (či jeho nalezení) mimo zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální služby, je nutné vždy přivolat lékaře. Buďto lékaře rychlé záchranné služby tel. 155 (popř. mezinárodní tísňové volání 112) nebo ošetřujícího praktického lékaře zemřelého (je-li dostupný).  Přítomnost lékaře u zemřelého je nutná z důvodu vystavení dokumentu – List o prohlídce zemřelého, který slouží k doložení identifikace zemřelého pro jeho převoz, případnou pitvu a následné pohřbení, ale i jako podklad pro matriční úřad k vystavení Úmrtního listu.

Kromě vyplnění výše zmíněného Listu o prohlídce zemřelého, rozhodne lékař o provedení pitvy (pro zjištění příčiny úmrtí či vyloučení cizího zavinění).  V případě jasně stanovené diagnózy či příčinyúmrtí jako např. dlouhá těžká nemoc v terminálním stadiu, většinou lékař od nutnosti pitvy upouští. Lékař se vždy řídí postupem stanoveným Zákonem o zdravotních službách 372/2011 Sb. 

Po přivolání lékaře je třeba zvolit si a přivolat pohřební službu. Pamatujte, že volba pohřební služby je vaším právem a i v případě, že bude potřeba před vlastním pohřbením provést pitvu zemřelého, můžete i na tento převoz využít služeb pohřební služby, kterou si sami zvolíte.  Zdravotníci mnohdy zprostředkovávají kontakt na pohřební služby, spoléhejte však vždy na svůj úsudek a volbu, popřípadě zkušenosti a doporučení svého okolí, a pokud se zemřelý vyslovil ke způsobu svého zaopatření, respektujte prosím jeho přání.

Telefonní kontakt na naši stálou službu pro převoz zesnulých +420 777 733 618

Další postup

V nemocnici nebo zařízení sociální péče

Oznámení úmrtí blízké osoby je vždy šokem a nelze se na něj připravit… Zde Vám nabízíme stručný návod jak dále postupovat v případě, že jste obdrželi informaci, že Váš blízký zemřel ve zdravotnickém zařízení popřípadě v zařízení sociální péče (léčebny dlouhodobě nemocných, stacionáře, domovy seniorů apod.) 

Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče oznamují blízkým osobám úmrtí klienta dle svých vnitřních předpisů (ošetřující lékař, sociální pracovník apod.). Jejich postupy jsou legislativně zakotveny v Zákoně o Zdravotnických službách 372/2011 Sb. a Zákoně o pohřebnictví 256/2001 Sb. Dle těchto předpisů zajistí tato zařízení prohlídku zemřelého lékařem a zajistí uchování těla zemřelého do 48 hodin od úmrtí v chladicím zařízení na své náklady.

Vaším prvotním „úkolem“ v této těžké chvíli je volba pohřební služby, která zajistí odvoz zemřelého z tohoto zařízení k pohřbení. Některá nesolidní zařízení, zejména ta bez chladících zařízení, se snaží nátlakem na pozůstalé, se zbavit těchto finančních nákladů a vyvolávají pocit časové tísně a požadují po pozůstalých okamžité řešení převozu zemřelého na pohřební službu. 

Pamatujte, že volba pohřební služby je vaším právem. Zdravotníci či sociální pracovníci mnohdy zprostředkovávají kontakt na pohřební služby, spoléhejte však vždy na svůj úsudek a volbu, popřípadě zkušenosti a doporučení svého okolí, a pokud se zemřelý vyslovil ke způsobu svého zaopatření, respektujte prosím jeho přání.

Telefonní kontakt na naši stálou službu pro převoz zesnulých +420 777 733 618

Další postup 

Oznamovací povinnost

Zákon o zdravotních službách (372/2011 Sb.) definuje obecnou oznamovací povinnost v případě zjištění úmrtí, nálezu zemřelého nebo jeho části.

Vždy, pokud si nejste jisti, že před Vámi již úmrtí někdo jiný oznámil, volejte tísňovou linku 112, popř. rychlou lékařskou službu 155 nebo policii 158.

Varianty pohřbení

„Pohřbení“, definované zákonem o pohřebnictví (256/2001 Sb.), spočívá ve vlastním uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu. Každá varianta pohřbení může a nemusí být doprovázena smutečním obřadem – rozloučením pozůstalých se zemřelým.

 

„Do země"

Spočívá v uložení těla zemřelého v rakvi (dle zákona o pohřebnictví 256/2001 Sb.) do kopaného hrobu na pohřebišti (hřbitově). Tomuto uložení nejčastěji předchází smuteční obřad konaný v obřadní síni či kostele.

Další postup

„Do hrobky“

Spočívá v uložení těla zemřelého do rakve (dle zákona o pohřebnictví 256/2001 Sb.) opatřené kovovou vložkou (nebo alespoň spodním dílem vložky) a jejím následným uložením do hrobky. Zatímco v hrobě je rakev s tělem obklopena hlínou, v hrobce stojí rakev v otevřeném prostoru ohraničeném betonovými či kamennými deskami.

Další postup

„Kremace“

Spočívá ve zpopelnění lidských pozůstatků uložených v rakvi v krematoriu. Tomuto pohřbení nejčastěji předchází smuteční obřad konaný v obřadní síni krematoria, nebo jiné smuteční síni či v kostele.

Další postup

Smuteční obřad

Smuteční rozloučení

Smuteční obřad, stejně třeba tak jako svatba, křtiny, promoce, je kulturní součástí našich životů. Z psychologického hlediska je také důležitou součástí našeho chápání koloběhu života a součástí truchlení, během něhož se loučíme s blízkou osobou. To jakým způsobem se loučíme se svými mrtvými, předurčuje to, jak se k nám po naší smrti budou chovat naši potomci…

Většinou se smuteční obřady konají v obřadních síních krematorií nebo v kostelech. Obřad může být pojat v čistě civilní – občanské formě nebo může obsahovat církevní zvyklosti a to jak v kostelích, tak i v obřadních síních (přístup všech registrovaných církví). Volba místa konání smutečního obřadu se odvíjí především od rodinných zvyklostí, náboženského cítění a náboženské příslušnosti a v neposlední řadě od přání zesnulého. Smuteční obřad se může konat s přístupem široké veřejnosti, ale i pouze v čistě privátní formě, kdy se jej účastní pouze úzký okruh nejbližších („rozloučení v úzkém rodinném kruhu“).

Samotný obřad je sestaven dle přání pozůstalých nebo na základě projevené vůle zesnulého z mluveného slova a hudby (živé či reprodukované – aktuální seznam reprodukované hudby) a dnes může být doprovázen i multimediální prezentací ve formě fotografií, videosekvencí apod. (pokud to technické vybavení obřadních síní dovoluje). (více „Sjednání pohřbení“)

Naše společnost zajišťuje kompletní provoz obřadní síně olomouckého krematoriakaple na ÚH v Olomouci. Obřadní síň i kaple je vhodná jak k občanským tak i církevním pohřbům. Kaple je vhodná pro komornější obřady a pro časově a obsahově náročnější obřady – nevýhodou je absence topení v zimním období, v období horka naopak poskytuje příznivé klima.  Realizujeme a jsme schopni zajistit i smuteční obřady v kostelech a jiných smutečních síních po celé ČR.

Další postup

 

SJEDNÁNÍ POHŘBENÍ

Kam jít

Vážení pozůstalí, záleží pouze na Vás, kterou pohřební službu si v této těžké životní chvíli zvolíte. Pohřební služba FÉNIX s dlouholetou tradicí v oblasti pohřebnictví nabízí profesionální služby. Již od roku 1993 jsme členy Sdružení pohřebnictví v ČR a za naši práci jsme byli oceněni znakem kvality.
Pohřební služba Fénix je připravena usnadnit Vám bolestnou situaci, spojenou se ztrátou blízkého člověka.

 • Ke sjednání pohřbení se můžete dostavit bez jakéhokoliv objednání, kdykoliv v průběhu otvíracích hodin, na kteroukoliv naši pobočku, kde se v příjemném prostředí s Vám budou plně věnovat naši zaměstnanci. 
  Kontakt

Nárok na uvolnění z práce… 

 • Při vyřizování pohřbení a účasti na něm máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy (více na stránce Ze zákonů)
 • tři dny – při úmrtí manžela, druha nebo dítěte (dva dny na projednání a jeden na účast)
 • dva dny – při obstarávání pohřbu jinému rodinnému příslušníkovi nebo osobě bydlící s těmito ve společné domácnosti (jeden den na projednání a jeden den na účast)
 • Potvrzení, které předložíte zaměstnavateli, Vám vystavíme u nás.
Co si vzít s sebou

K vlastnímu projednání pohřbení s sebou prosím doneste následující:

 • Doklady
  • svůj občanský průkaz – pro ověření Vaší identifikace jako vypravitele pohřbení
  • občanský průkaz zesnulé osoby (pokud je k dispozici)
  • rodný a oddací list zesnulé osoby (pokud je k dispozici), oddací list v případě, že žije manžel nebo manželka zesnulé osoby
  • kartu zdravotní pojišťovny zesnulého (vyřídíme její odhlášení)
  • cestovní pas a vojenskou knížku (pokud jsou k dispozici)
   Doklady zesnulého jsou předány na příslušný matriční úřad (dle místa úmrtí) k vyřízení úmrtního listu (doklad prokazující úmrtí osoby – pro další jednání s úřady a institucemi).
  • Oblečení pro zesnulou osobu (bez obuvi)
  • fotografii zesnulé osoby pro výrobu parte
Co všechno se projednává? Jak dlouho to trvá?

 

 • Sestavení vlastního smutečního oznámení – parte
  Parte je chápáno jako oznámení o úmrtí osoby a zároveň slouží jako forma pozvání na smuteční obřad, popřípadě jako oznámení o nekonání smutečního obřadu či konání pouze privátního rozloučení v úzkém rodinném kruhu. Parte sestavujeme dle Vašeho přání pomocí profesionálního grafického programu a používáme velký výběr smutečních tiskovin. Tisk provádíme na kvalitních tiskárnách zaručujících i náročné zpracování fotografií.

 

 • Výběr rakve
  vhodnost dle varianty pohřbení –„do hrobu“, „do hrobky“, „kremační“, designové rakve, nadměrné rakve – galerie ukázky

 

 • Sestavení pořadu smutečního obřadu
  (pokyny k průběhu smutečního rozloučení, seznámení se s provozním řádem obřadní síně, sestavení pořadu obřadu – dle volby mluveného slova, skladeb, účasti církve apod.)

 

 • Výběr hudby
  Nedílnou součástí každého smutečního obřadu je hudba. Je pouze na Vaší volbě zda se rozhodnete pro hudbu reprodukovanou či „živou“ a pro jaký žánr se přikloníte.
  • Aktuální seznam reprodukované hudby pro obřadní síň olomouckého krematoria a kapli na ÚH Olomouc naleznete zde.
  • podmínky pro přehrávání vlastního CD či zakoupených písní v digitální podobě.
   • Dle platné legislativy je možno při smutečním obřadu přehrát i vlastní CD (POZOR! Pouze originál!) či vámi zakoupené skladby v digitální podobě (po předložení dokladu o koupi) – tato služba je však chápána jako nadstandartní a je již zpoplatněna a je potřeba dodat tuto hudbu v dostatečném časovém předstihu (min. 24 hod. před obřadem) ke zvukové zkoušce.
  • Prezentace na obrazovku (pouze v obřadní síni olomouckého krematoria)
   • Počítačová prezentace Vašich fotografií na velkoformátové obrazovce v obřadní síni olomouckého krematoria.
  • Mluvené slovo

Pro doplnění smutečního rozloučení nabízíme služby našich profesionálních řečníků.

 • Smuteční řeč – slohově nejobsáhlejší forma mluveného slova, může popisovat celý život zesnulého nebo jen jeho části či vztah ke konkrétním osobám nebo jeho zálibám… Dotazník pro sestavení smutečního projevu (rozloučení/řeči)
 • Rozloučení – méně obsáhlé než řeč, shrnutí rodinných vztahů, poděkování manžele za společný život, dětí za výchovu apod.
 • Báseň – vhodné doplnění mezi hudebními skladbami
 • Poděkování – poděkování pozůstalých za účast na pohřbu/obřadu a květinové dary ústy profesionála

 

 • Květinové dary
  • Při sjednání pohřbení rovnou zajistíme i výrobu květinových darů, proto je dobré, aby se pozůstalí domluvili na formě (typ vazby – věnec, žardiniéra, kytice…) cenové relaci a nápisech na stuhy. Při hromadné realizaci může květinářka zaručit sladěnost a harmonizaci celé květinové výzdoby.
  • Možnost zapůjčení květinové výzdoby
   • V případě, že nejste příznivci velkých a okázalých květinových výzdob, nabízíme možnost zapůjčení našich květinových vazeb (umělé květy) doplněných stuhami s Vaším textem.
  • ukázky vazby galerie
Možnost reklamace služeb
 • reklamační řád – k nahlédnutí ve všech provozovnách – kancelářích společnosti
 • ADR – Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění ze smlouvy se mohou klienti obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) s návrhem na mimosoudní řešení. www.coi.cz

 • provozní řád Moravské pohřební společnosti, s.r.o. je k nahlédnutí ve všech provozovnách – kancelářích společnosti.

Kontaktní formulář

Olomouc, tř. Míru 104 (budova krematoria na ústředním hřbitově).

Olomouc, Letců 965/31 ( naproti budovy krematoria)

Tel.: +420 585 428 739 nebo
STÁLÁ SLUŽBA PRO PŘEVOZ ZESNULÝCH: +420 777 733 618